Sukavej Hospital (โรงพยาบาลศุขเวช)

HOME

โรงพยาบาลศุขเวช

ให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 มีเปิดรักษาและบริการให้กับผู้ป่วยและผู้สูงวัย สำหรับการพักฟื้นและการบริบาลผู้สูงวัย ผู้ที่มีความจำเป็นต้องรักษาใกล้ชิดแพทย์และพยาบาล สามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยในได้ถึง  40  เตียง ได้รับการจัดตั้งตามมาตรฐานของสถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยเรื้อรัง ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ปี พ.ศ. 2552  มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่ 10208000252 จากกระทรวงสาธารณสุข

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up)​

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มากมายที่เหมาะกับแต่ละช่วงวัย โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และโปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคร้ายแรงต่างๆ เพื่อให้ท่านรู้ถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ และป้องกันรักษาได้ทันท่วงที 

โรงพยาบาลศุขเวชเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นผลงานการบริการที่มีคุณภาพที่ดี ให้ความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ ด้วยค่าบริการที่เหมาะสม เช่น  การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชน ( Check UP Mobile ) และเป็นสถานพยาบาลหนึ่งในไม่กี่แห่งของประเทศไทย  ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พรบ. ที่อนุญาตให้ทำการออกให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อน ที่ได้ จาก สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( ลำดับที่ ๗๒ )

บริการ ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มากมายที่เหมาะกับแต่ละช่วงวัย โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และโปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคร้ายแรงต่างๆ เพื่อให้ท่านรู้ถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ และป้องกันรักษาได้ทันท่วงที

งานบริการ โรงพยาบาลศุขเวช

 • ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นความถูกต้องและแม่นยำ
 • ให้บริการตรวจตามความเสี่ยง ด้านงานอาชีวะเวชศาสตร์
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ และโรคเกิดจากการทำงาน
 • ให้การบริการ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 • ให้การบริการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล
 • ให้บริการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำสถานประกอบการ
 • ให้บริการจัดหาบริการเวชภัณฑ์ยากับสถานประกอบการ

บริการ จัดตั้งห้องพยาบาล

บริการจัดทีมแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ (RN) ประจำสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และสถานปะกอบการต่างๆ ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการ

ส่วนหนึ่งลูกค้าของ โรงพยาบาลศุขเวช

 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน
 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด
 • บริษัท ฮาจิบัง ราเมน จำกัด
 • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ